REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta w związku z dokonywaniem przez Sprzedawcę sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu.

 • I. Definicje pojęć

  • Regulamin – niniejszy Regulamin w całości;
  • Strona – strona internetowa zarejestrowana w domenie: www.webd.pl;
  • Serwis – serwis internetowy dostępny na Stronie, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia na Produkty;
  • Klient – osoba odwiedzająca Stronę;
  • Produkt – materialna rzecz ruchoma, dostępna w Serwisie.
  • Umowa sprzedaży – umowa, na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Produktu na Klienta, a Klient płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia jego ceny;
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które zmierza do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość za pośrednictwem Serwisu określające rodzaj i liczbę Produktów składane poprzez formularz zamówienia znajdujący się na Stronie lub w inny sposób, o którym mowa w części II ust. 7 Regulaminu;
  • Sprzedawca – właściciel serwisu.
  • Refundacja – zwrot kosztów zakupionego Produktu;
  • CEST – należy przez to rozumieć czas środkowoeuropejski letni.
 • II. Warunki Ogólne korzystania z serwisu

  • 1. Przedstawienie w Serwisie Produktów, informacji o nich i ich opisów nie jest ofertą handlową, a zaproszeniem do składania ofert przez Klientów.
  • 2. Klient składający Zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych podlegającym prawu stanowionemu w miejscu przebywania Klienta.
  • 3. Zamówienia składane za pomocą Serwisu są przyjmowane 24 godziny na dobę, przez cały rok.
  • 4. Zamówienia złożone za pomocą Serwisu w dni powszednie po godz. 12.00 CEST, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego (w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).
  • 5. Warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia jest poprawne podanie danych w formularzu Zamówienia lub za pośrednictwem telefonu.
  • 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawcy co do poprawności danych Klienta, Sprzedawca dokonuje weryfikacji tych danych w szczególności poprzez kontakt z Klientem. W przypadku niemożności zweryfikowania danych Klienta, Zamówienie będzie anulowane przez Sprzedawcę.
  • 7. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
   • 1) telefonicznie pod Numerem telefonu Serwisu – w godzinach pracy Sprzedawcy od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy – istnieje możliwość składania również Zamówień w ten sposób,
   • 2) listownie pod Adresem do korespondencji Serwisu – istnieje możliwość składania również Zamówień w ten sposób,
  • 8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualizację wszystkich informacji zamieszczonych na Stronie i tym samym podejmie wszelkie niezbędne kroki aby usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów lub stwierdzone przez Sprzedawcę.
  • 9. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualizację wszystkich informacji zamieszczonych na Stronie i tym samym podejmie wszelkie niezbędne kroki aby usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów lub stwierdzone przez Sprzedawcę.
  • 10. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia według taryfy operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient.
  • 11. Środki spożywcze dostępne za pośrednictwem Serwisu nie mogą zostać zwrócone Sprzedawcy jeżeli ich opakowanie zostało odpieczętowane.
 • III. Sprzedaż produktów zamieszczonych w serwisie

  • 1. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomości e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
  • 2. Po weryfikacji i rozpatrzeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia i fakt zawarcia Umowy sprzedaży.
  • 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
  • 4. Zawierając Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu lub telefonicznie / listownie, Klient ma możliwość zapłaty kosztów Zamówienia:
   • 1) gotówką przy odbiorze Produktu Towaru – możliwość zapłaty w ten sposób tylko w przypadkach kiedy wyraźnie jest to wskazane na Stronie przed złożeniem Zamówienia (z czym wiąże się dodatkowa opłata, o której Klient jest poinformowany przed złożeniem Zamówienia),
   • 2) e-przelewem (nie dotyczy zamówień składanych telefonicznie lub listownie).
  • 5. Cena Produktu podawana na Stronie jest wiążąca od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia, co następuję poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie. W przypadku podania na Stronie błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
  • 6. Produkt zamówiony u Sprzedawcy będzie dostarczony za pośrednictwem firmy wysyłkowej, kurierem lub przesyłką pocztową. Czas dostarczenia Produktu wynosi do 7 dni roboczych od dnia dokonania przez Klienta zapłaty (w przypadku zapłaty, o której mowa w ust. 4 pkt 3 powyżej) a w przypadku płatności, o której mowa w ust. 4 pkt 2 powyżej do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej. Jeżeli Sprzedawca na dzień składania Zamówienia nie będzie dysponował zamówionym Produktem termin do 7 dni roboczych na dostarczenie Produktu powinien być liczony od dnia zaopatrzenia magazynu Sprzedawcy w Produkt (o ile Klient dokonał zapłaty w przypadku wyboru płatności wskazanego w ust. 4 pkt 3 powyżej; w przeciwnym wypadku jeżeli zapłata następuje po dostarczeniu Produktu do magazynu Sprzedawcy, termin ten liczy się od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy), o którym to fakcie braku Produktu i terminie jego dostarczenia do Sprzedawcy Sprzedawca informuje Klienta w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej.
  • 7. Przy zakupie wybranych Produktów Sprzedawca udziela rabatu 100% na koszty wysyłki i pokrywa je z własnych środków. Warunkiem jest dokonanie zapłaty za zamówiony Produkt przed nadaniem przesyłki z Produktem do Klienta. Rabat obejmuje tylko pierwszą próbę wysyłki Produktu do Klienta. Koszty wysyłki nie objętej rabatem są podane na Stronie.
  • 8. Zamówienia można składać z dowolnego państwa lub terytorium z wyjątkiem określonym w ust. 8a poniżej, jednak w niektórych krajach możliwe jest jedynie dokonanie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności na Stronie (zgodnie z ust. 4 pkt 2 powyżej).
  • 8a. Sprzedawca nie realizuje wysyłki zamówień na terytorium Norwegii. Zamówienia dokonane z terytorium Norwegii, ze wskazanym adresem dostarczenia znajdującym się na terytorium tego państwa, nie będą realizowane.
  • 9. Wszystkie Produkty dostępne poprzez Serwis są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, certyfikaty, instrukcje użytkowania zgodne z prawem właściwym dla siedziby Sprzedawcy.
  • 10. Kolory i wykończenia Produktów dostępnych za pośrednictwem Serwisu, mogą różnić się od spostrzeganych w rzeczywistości kolorów i wykończeń Produktów ze względu na technologie drukarskie oraz fotograficzne.
  • 11. Płatności za pobraniem – przy zaznaczeniu opcji „płatność przy odbiorze”. Płatności za Zamówienie Klient dokonuje przedstawicielowi operatora pocztowego, kurierowi lub przedstawicielowi firmy wysyłkowej, dostarczającemu przesyłkę pod wskazany przez Klienta adres.
  • 12. Produkty pozostają własnością Sprzedawcy do czasu uregulowania całości kwoty do zapłaty na podstawie Umowy sprzedaży.
  • 13. Odmowa przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki bez powodu lub niepodjęcie przesyłki w terminie (w przypadku dokonania zapłaty, w sposób o którym mowa w ust. 4 pkt 3 powyżej) nie stanowi odstąpienia od Umowy sprzedaży. Klientowi w takim wypadku nie przysługują koszty pierwszej przesyłki Produktu, a dodatkowo Klient ponosi ewentualne koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy (stosowny cennik wskazujący takie koszty znajduje się na Stronie). Zrealizowanie powtórnej wysyłki możliwe jest po dokonaniu przez Klienta przedpłaty na poczet kosztów powtórnej przesyłki i kosztów zwrotu Produktu do Sprzedawcy (stosowny cennik wskazujący takie koszty znajduje się na Stronie) na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • 14. Odmowa przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki bez powodu lub niepodjęcie przesyłki w terminie (w przypadku wyboru sposobu zapłaty, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 powyżej) nie stanowi odstąpienia od Umowy sprzedaży. Klient zobowiązany jest do zapłaty kosztów przesyłki, a dodatkowo kosztów zwrotu Produktu do Sprzedawcy na rachunek bankowy Sprzedawcy (stosowny cennik wskazujący takie koszty znajduje się na Stronie) w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia odmowy odbioru/niepodjęcia przesyłki w terminie. Powtórna wysyłka Produktu możliwa jest po dokonaniu przez Klienta przedpłaty na poczet kosztów powtórnej przesyłki i kosztów zwrotu Produktu do Sprzedawcy (stosowny cennik wskazujący takie koszty znajduje się na Stronie) na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • 15. Postanowienia ust. 13 i 14 powyżej nie obowiązują w przypadku odstąpienia Klienta od Umowy sprzedaży.
 • IV. Szczególne warunki sprzedaży

  • Dla wybranych Produktów Sprzedawca przygotował:
   • 1) ofertę specjalną, której szczegółowe warunki zamieszczone są w odrębnym regulaminie,
   • 2) promocję, której szczegółowe warunki zamieszczone są w odrębnym regulaminie,
   • 3) rabat, którego szczegółowe warunki zamieszczone są w odrębnym regulaminie.
 • V. Rezygnacja z zamówienia

  • Klient może wycofać złożone Zamówienie w całości jeżeli Zamówienie nie zostało jeszcze przetworzone i nie zostało zlecone do wysyłki. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie i złożyć oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia podając unikalny numer Zamówienia, adres e-mail, imię i nazwisko. Dane muszą być zgodne z danymi z Zamówienia. W przypadku nie spełnienia w/w warunków, w szczególności dotyczy wysłania informacji o rezygnacji drogą inną niż podany formularz kontaktowy, rezygnacja nie zostanie uznana jako skuteczna i Zamówienie zostanie zrealizowane, a Klient poniesie wszelkie koszty związane z zawartą umową. Możliwość rezygnacji z Zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu dotyczy tylko zamówień nieopłaconych. Zamówienia opłacone trafiają automatycznie do realizacji i nie ma możliwości ich anulowania.
 • VI. Zwroty

  • 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki z Produktem w czasie transportu, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. O odmowie odbioru przesyłki Klient powinien zawiadomić Sprzedawcę w celu przygotowania powtórnej wysyłki Produktu.
  • 2. Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych dokonanych przez Klienta nie będą uznawane.
  • 3. Produkt odsyłany przez Klienta powinien być tak zabezpieczony aby nie uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu podczas transportu.
  • 4. W celu usprawnienia obsługi, Produkty zwracane powinny być oznaczone numerem zwrotu: Order ID. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem Strony lub poprzez formularz. Numer Order ID powinien być opisany w czytelny sposób w widocznym miejscu na przesyłce. Sprzedawca nie gwarantuje odbioru przesyłek bez widocznego numeru Order ID.
 • VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego środkiem spożywczym, jeżeli zapieczętowane opakowanie takiego Produktu zostało otwarte po dostarczeniu)

  1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

  Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Okres na odstąpienie od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie Produktów.

  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, muszą Państwo poinformować Serwis pod Adresem do korespondencji Serwisu albo na Adres e-mail Serwisu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej Stronie. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

  Aby zachować termin odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od tych umów.

  2. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży

  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

  Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt na Adres do korespondencji Serwisu bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 6 EUR Szczegółowe informacje w zakresie poszczególnych stawek kosztów przesyłki zamieszczone są na Stronie.

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 • VIII. Reklamacje

  • 1. Wszelkie reklamacje dotyczące naruszenia praw Klienta w związku z korzystaniem z Serwisu i zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu powinny być kierowane na Adres e-mail Serwisu lub korespondencyjnie na Adres do korespondencji Serwisu.
  • 2. Klient jest zobowiązany wskazać w reklamacji swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz informacje wskazujące na przedmiot reklamacji, a także stanowisko Klienta w sprawie objętej reklamacją.
  • 3. Sprzedawca, w trakcie rozpatrywania reklamacji Klienta, w celu wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności, których dotyczy reklamacja, może zwrócić się do Klienta o przedstawienie dodatkowych informacji, jeżeli:
   • 1) z treści reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu lub stanowiska Klienta, lub
   • 2) jest to konieczne dla rzetelnego rozpoznania reklamacji,

   pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w przypadku nie podjęcia przez Klienta działań umożliwiających rozpoznanie reklamacji.

  • 4. Sprzedawca, w terminie do 14 dni (przy czym w tym terminie Sprzedawca może najpóźniej nadać przesyłkę lub wysłać wiadomość e-mail stanowiące odpowiedź na reklamację) od dnia otrzymania reklamacji, udziela Klientowi odpowiedzi na złożoną reklamację, która jest przesyłana na e-mail Klienta lub listownie na adres wskazany przy składaniu reklamacji, przy czym termin ten może ulec przedłużeniu w związku z przedstawieniem przez Klienta, po złożeniu reklamacji, nowych informacji, ale nie dłużej niż o miesiąc.
  • 5. Klient w każdym czasie może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:
   • 1) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
   • 2) wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
   • 3) o ile jest konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.
  • 6. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Sprzedawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.
  • 7. Sprzedawca informuje Klientów o możliwości skorzystania z europejskiej platformy ODR, ułatwiającej niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr
 • IX. Dodatkowe informacje

  • 1. Produkty zamieszczone w Serwisie spełniają wszystkie wymagania prawne w miejscu sprzedaży. Osoba zainteresowana Produktem powinna we własnym zakresie dowiedzieć się o lokalne prawo związane z zakupem, przechowywaniem i używaniem Produktów opisanych w Serwisie, oraz przestrzegać tego prawa.
  • 2. Wszystkie ceny podawane są w wybranej walucie i zawierają koszty wysyłki i podatki właściwe dla terytorium, z którego wysyłane są Produkty.
  • 3. Jeśli na terytorium, z którego dokonywane jest Zamówienie obowiązują inne podatki, jak również dodatkowe opłaty związane z lokalnym prawem (w tym cło, akcyza, VAT) Klient zobowiązany jest uiścić je we własnym zakresie.
  • 4. Wszystkie wymienione Produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
  • 5. Zabrania się kopiowania lub powielania w części lub całości informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów produktów i marek, treści niniejszego Regulaminu oraz dowolnej zawartości Strony.
  • 6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  • 7. Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży.
  • 8. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Regulamin może być zmieniony jedynie za wyraźnym porozumieniem Sprzedawcy i Klienta.
  • 9. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, a dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu związanym z zawarciem Umowy sprzedaży. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży.
  • 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2016 r.